Milicki Becik

Milicki Becik przysługuje osobie stale zamieszkującej na terenie gminy Milicz przez okres, co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Świadczenie przysługuje w wysokości 1.000 zł., matce lub ojcu na trzecie i kolejne urodzone w rodzinie, żywe dziecko oraz opiekunowi prawnemu dziecka przysposobionego o ile przysposobione dziecko jest trzecim lub kolejnym dzieckiem w rodzinie i przysługuje osobom uprawnionym  nieżalenie od dochodów rodziny. Wnioskodawca musi posiadać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Burmistrza Gminy Milicz.

Milicki Becik przyznaje się na pisemny wniosek osoby uprawnionej, który składa się nie później niż 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub przysposobienia dziecka. Wniosek złożony po terminie zostawia się bez rozpatrzenia.

 

Pobierz wniosek:

wniosek Milicki becik