Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w powiecie milickim – adaptacja pomieszczeń z rozbudową obiektu Przedszkola Samorządowego w Miliczu na potrzeby organizacji żłobka

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

Projekt pn.: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w powiecie milickim – adaptacja pomieszczeń z rozbudową obiektu Przedszkola Samorządowego w Miliczu na potrzeby organizacji żłobka” realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycję w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Numer projektu: RPDS.06.01.01-02-0012/16

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.06.01.01-02-0012/16-00 z dnia 17/09/2018 r.

Wartość projektu: 593 035,34 zł

Wartość dofinansowania: 504 080,04 zł

Cel projektu: Zwiększenie dostępu mieszkańcom gminy Milicz, Cieszków oraz Krośnice, do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa oraz przebudowa obiektu przedszkola samorządowego w Miliczu i utworzenie żłobka dla 32 dzieci. Przewidziano wydzielenie 2 sal żłobkowych, każda dla 16 dzieci, szatni, toalet. Wejścia do sal przewidziano bezpośrednio z szatni. Każda sala wyposażona jest w wyjście ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Dla każdej z sal został zaprojektowany taras. W projekcie zaplanowano również wyposażenie i pomoce dydaktyczne, a także zagospodarowanie terenu w postaci placu zabaw.

Odbiorcami projektu są dzieci w wieku 0-3 lat, będących mieszkańcami gminy Milicz, ale również gmin Cieszków i Krośnice, w których nie ma żadnych form opieki dla dzieci w wieku 0-3 lat. Odbiorcami będą również rodzice/opiekunowie prawni, którzy pozostawią dzieci w nowym obiekcie.

Projekt zakłada realizację następującego zakresu:

– Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola – Roboty budowlane i instalacyjne

– Infrastruktura towarzysząca – plac zabaw)

– Wyposażenie żłobka

– Nadzór inwestorski

– Działania promocyjne

– Dokumentacja techniczna.

 

Na potrzeby monitorowania efektów projektu przyjęto następujące wskaźniki produktów:

-Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej

-Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej

-Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do lat 3 roku życia

 

www.mapadotacji.gov.pl[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content