Projekt: “Nasze podwórka- (…)”

 

„Nasze podwórka – poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni sąsiedzkich zlokalizowanych w ścisłym centrum Milicza”,                         

 nr: RPDS.06.03.01-02-0085/17.

Umowa o dofinansowanie  z  dnia 30.06.2021r oraz Aneks 01 z  dnia 12.01.2022r

Całkowita wartość projektu: 7 208 898,80 zł

Dofinansowanie: 6 127563,98 zł

Wkład własny: 1 081 334,82 zł

Okres realizacji: 18.05.2017r-30.03.2023r

Opis:

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Milicz, która gwarantuje jego prawidłowe przygotowanie, a dalej realizację w oparciu o własne zasoby techniczne i ludzkie oraz doświadczenie w realizacji innych przedsięwzięć współfinansowanych z zewnętrznych środków. Proj. realizowany będzie w partnerstwie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi: ul. Wrocławska 2, ul. Lwowska 6, ul. Wałowa 16-18 i Fundacją Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”.


Przedmiotem proj. jest poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki czterech przestrzeni sąsiedzkich zlokalizowanych w ścisłym centrum Milicza (powiat milicki, woj. dolnośl.), stanowiących zaplecze ulic:
-Wrocławskiej/Lwowskiej/Wałowej/Rynek/Zamkowej
-Wrocławskiej 3a-9/Woj. Polskiego 1-3
-Polskiej 2-12/Rynek 13-14/Szewskiej
-Garncarskiej/Lwowskiej/Rynek


Prace projektowe obejmują m.in. niwelację terenu, uporządkowanie lub stworzenie miejsc na składowanie odpadów komunalnych, remont dróg wewnętrznych., chodników wraz z infrastrukturą. towarzyszącą., instalację energooszczędnego oświetlenia, zagospodarowanie terenów zieleni (nasadzenia, zielone ściany), przebudowę/budowę parkingów, utworzenie placów zabaw lub miejsc integracji mieszkańców, montaż małej architektury (m.in. ławki, kosze), nową org. ruchu i oznakowanie. Projekt zakłada też nadzór budowlany i ekspercki, opracowanie SW i promocję projektu.  Podwórka będą w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycją jest proj. o charakterze rewitalizacyjnym – została ujęta w Programie Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023, a sposób zagosp. przestrzeni podwórkowych został konsultowany z mieszkańcami w ramach programu konsultacyjnego.


Wdrożenie działań projektowych  umożliwi poprawę jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej- ścisłego centrum Milicza, w wymiarze społecznym, gospodarczym  i przestrzennym, poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni sąsiedzkich zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta 

 

Skip to content