PROJEKT NR RPDS.03.04.01-02-0002/20-00

Tytuł: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice”

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania nr 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne w Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Wołów, natomiast partnerami są: Gmina Strzelin, Gmina Miasto Oława, Gmina Żmigród, Gmina Twardogóra, Gmina Środa Śląska, Gmina Prusice i Gmina Milicz.

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki poprawie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Środa Śląska, Gminie Milicz i Gminie Prusice.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowanych zostanie 11081 szt. punktów świetlnych: w Gminie Wołów (2321 szt.), Gminie Twardogóra (2004 szt.), Gminie Strzelin (640 szt.), Gminie Miasto Oława (1077 szt.), Gminie Żmigród (1733 szt.), Gminie Środa Śląska (867 szt.), Gminie Prusice (459 szt.) i Gminie Milicz (1980 szt.)

Projekt przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji CO2 o 3001.43 ton równoważnika CO2/rok poprzez zaoszczędzenie energii elektrycznej o wartości 3939.16 MWh/rok.

Umowa o dofinansowanie RPDS.03.04.01-02-0002/20-00 z dnia 29.11.2021 r. oraz Aneks RPDS.03.04.01-02-0002/20-01 z dn. 08.11.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 27 926 955,53 PLN

Dofinansowanie UE: 20 945 216,66 PLN

Całkowita wartość projektu po podpisaniu Aneksu nr 1: 30 510 312,29 PLN

Dofinansowanie UE po podpisaniu Aneksu nr 1: 22 882 734,23 PLN

Skip to content