Projekt pn. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

Projekt pt. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

TYTUŁ PROJEKTU: „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 3. Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NR PROJEKTU RPDS. 03.04.01-02-0008/16

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE – RPDS. 03.04.01-02-0008/16-00 z 31.07.2017 roku

 

Lider Projektu: Gmina Prusice

Partnerzy Projektu:

Gmina Wołów, Gmina Milicz, Gmina Żmigród

 

Całkowita wartość projektu: 12 906 673,24 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 11 537 890,67 zł

Dofinansowanie (85 %) – 9 807 207,09 zł, w tym

– Gmina Prusice – 4 072 189,06 zł

– Gmina Wołów – 1 559 770,45 zł

– Gmina Milicz – 613 515,33 zł

– Gmina Żmigród – 3 561 732,25

Wkład własny (15%) – 1 730 683,58

Kwota wydatków niekwalifikowalnych – 1 368 782,57 zł

Kwota wkładu własnego całkowitego – 3 099 466,15 zł

 

Okres realizacji projektu: 03.01.2017 – 30. 07.2018 roku

 

Główny cel projektu: zapewnienie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności

na terenie powiatu trzebnickiego, milickiego i wołowskiego

 

Celem przedsięwzięcia jest redukcji emisji CO2, poprawa mobilności miejskiej i tym samym ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrach miast, co w przyszłości przełoży się również na ograniczenie hałasu i komfort życia społeczności lokalnej.

 

Krótki opis projektu:

W ramach planowanego projektu wyznaczone zostały do realizacji następujące zadania:

  1. budowa ścieżek rowerowych w gminach:

– budowa ścieżki rowerowej w gminie Prusice

– budowa ścieżki rowerowej w gminie Milicz

–  budowa ścieżki rowerowej w gminie Wołów

–  budowa ścieżki rowerowej w gminie Żmigród

  1. zarządzanie projektem
  2. nadzór budowlany
  3. opracowanie studium wykonalności projektu
  4. działania promocyjne.

 

Projekt polega na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja w głównej mierze będzie przebiegać wzdłuż trasy dawnej kolei wąskotorowej przez powiat milicki i trzebnicki, a także wzdłuż zlikwidowanej linii kolejowej nr 311 obsługującej ruch na relacji Wołów-Malczyce przez Lubiąż, przebiegających przez powiat wołowski.

Inwestycja zostanie przeprowadzona na terenie czterech gmin, które przystąpiły do realizacji projektu partnerskiego. Partnerstwo zostało nawiązane pomiędzy gminami: Prusice –

pełniące funkcję lidera, Żmigród, Milicz, Wołów.

Budowa ścieżek rowerowych to również szereg efektów społecznych i ekonomicznych. Efekty społeczne to przede wszystkim większa integracja lokalnej społeczności oraz promocja zdrowia i rozwój aktywnego trybu życia, zaś efekty ekonomiczne to przede wszystkim bezpośredni rozwój zaplecza noclegowego i gastronomicznego oraz podniesienie atrakcyjności dla nowych inwestycji.

Budowa ścieżek rowerowych pośrednio wpłynie na ochronę środowiska, gdyż mieszkańcy będą mieli alternatywny wybór dla jazdy samochodem.

[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content