Projekt pn. „Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz”

Gmina Milicz realizuje projekt pn. „Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz”

 

Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna –  Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 1.OSI – 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI

Nr projektu: RPDS.07.01.01-02-0075/16

Ogólna wartość projektu: 475 395,38  zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 394 280,70 zł

16 listopada 2018