Projekt “ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY O ŁĄCZNIK I SALĘ KINOWO-WIDOWISKOWĄ Z ZAPLECZEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU JAKO PRZYKŁAD PUBLICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA O ZNACZNIE PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ”

Projekt “ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY O ŁĄCZNIK I SALĘ KINOWO-WIDOWISKOWĄ Z ZAPLECZEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU JAKO PRZYKŁAD PUBLICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA O ZNACZNIE PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ”

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Miliczu o łącznik i salę kinowo-widowiskową z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu jako przykład publicznej inwestycji w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej. Projektowany budynek jest połączony z budynkiem istniejącym jedynie pod względem komunikacji. Natomiast pod względem efektywności energetycznej na cele projektu należy go traktować jako budynek demonstracyjny obejmujący część A i część B, gdzie projektowany węzeł cieplny służy tylko częściom A i B nowo projektowanym.
Projekt podzielono na dwa zadania:
– zadanie 1 – Budynek demonstracyjny w Gminie Milicz
– zadanie 2 – Działania promocyjne
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej nowo budowanego budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego na cele działalności kulturalnej w Gminie Milicz.
Wnioskodawcą jest Gmina Milicz.

Za utrzymanie i eksploatację budynku będą odpowiadali operatorzy: Ośrodek Kultury w Miliczu (część A) oraz Biblioteka Publiczna w Miliczu (część B),
świadczący usługi kulturalne w imieniu Gminy Milicz.

Z dofinansowanej infrastruktury korzystać będą wszyscy mieszkańcy Gminy Milicz oraz osoby przyjezdne, w szczególności:
1) użytkownicy części A jako infrastruktury Ośrodka Kultury w Miliczu, który mając charakter wielofunkcyjnego ośrodka aktywności kulturalnej prowadził będzie w budynku działania animacyjne, edukacyjne, artystyczne i upowszechniające różne dziedziny kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej na terenie Gminy Milicz (m.in. organizował różnorodne formy działalności kulturalnej,
organizował spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, imprezy artystyczne itp.),
2) użytkownicy części B jako infrastruktury Biblioteki Publicznej w Miliczu, która prowadziła będzie w budynku działalność z zakresu popularyzacji książek i czytelnictwa na terenie Gminy Milicz.

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.03.03.01-02-0009/19-00 z dnia 25/02/2020 r.

Aneks nr: RPDS.03.03.01-02-0009/19-01 z dnia 22.07.2021r. oraz Aneks nr: RPDS.03.03.01-02-0009/19-02 z dnia 06.07.2022r oraz Aneks nr: RPDS.03.03.01-02-0009/19-03 z dnia 22.10.2022r.; Aneks nr: RPDS.03.03.01-02-0009/19-04 z dnia 04.01.2023r.

 Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu 2019-04-12
          Data zakończenia realizacji projektu 2022-12-02         

Wydatki ogółem: 6 229 229,71 zł
Wydatki kwalifikowalne: 5 654 670,05 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 4 806 469,54 zł
Wkład EU % dofinansowania 85% wydatków kwalifikowalnych

  

Skip to content