Terminy złożenia wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane :

  • od 1 lipca – wyłącznie złożone drogą elektroniczną poprzez system bankowości elektronicznej lub portal Emp@tia,
  • od 1 sierpnia – złożone drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Ważne!  Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Terminy wypłat:

  • W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.
  • W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

 

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenie dobry start wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń, podmiot realizujący świadczenie dobry start przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego.