Zdalna szkoła

Projekt „Zdalne nauczanie w Gminie Milicz” -ZDALNA SZKOŁA

realizowany od 01 kwietnia 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA

Dotyczy realizacji projektu grantowego pn  zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Wartość projektu: kwota dofinansowania 79 968,00zł 

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupiony w ramach  projektu sprzęt zostanie przeznaczony   dla uczniów  szkół gminy Milicz zgodnie ze zgłoszonymi przez nie potrzebami.   Sprzęt zostanie przeznaczony dla 34-50 uczniów, którzy  najbardziej potrzebują wsparcia w zakresie pracy zdalnej. Są to uczniowie, którzy nie mają możliwości, aby uczyć się w domu, ponieważ nie posiadają niezbędnego sprzętu. Wsparciem zostaną objęte dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z rodzin ubogich, których nie stać  na zakup dodatkowego sprzętu na potrzeby dziecka. W związku z powyższym dzieci te są na ten moment wykluczone z możliwości uczestnictwa w lekcjach zdalnych lub też uczestnictwo  jest dla nich znacznie utrudnione. Wszystkie szkoły  Gminy Milicz, zgłosiły potrzebę wsparcia dla swoich uczniów oraz nauczycieli w zakresie wyposażenia w sprzęt do zdalnego nauczania.  W związku z ograniczeniem kwotowym grantu na jedną gminę wsparciem zostanie objęta maksymalna możliwa liczba osób w stosunku do zakupionego sprzętu.  Nauczyciele otrzymają laptopy, którymi dysponują szkoły  natomiast uczniowie otrzymają laptopy z programu zdalna szkoła.

Sprzęt zakupiony z programu Zdalna szkoła zostanie  przekazany do szkół na własność, będzie służyć szkołom również po zakończeniu okresu kwarantanny.

Skip to content