Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

Projekt pn.: „Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu” realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycję w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Numer projektu: RPDS.06.01.01-02-0008/17

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.06.01.01-02-0008/17-00 z dnia 28/08/2017 r.

Wartość projektu: 2 624 559,53 zł

Wartość dofinansowania: 2 230 771,04 zł

Cel projektu: Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu

 

 

Projekt przewiduje wsparcie infrastruktury mieszkaniowej w powiązaniu z procesem integracji społecznej lub aktywizacji społeczno-zawodowej mającej na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wsparcie 1 obiektu, w którym realizowane będą usługi społeczne poprzez remont oraz przebudowę wraz z termomodernizacją zdegradowanego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Krotoszyńskiej 49, w miejscowości Milicz, na działce numer 7, AM 3, gmina Milicz (własność Gminy Milicz).

W ramach prac budowlanych przewiduje się utworzenie 18 wysokiej jakości mieszkań socjalnych (o łącznej pow. mieszkalnej 544,24m2) oraz prace termomodernizacyjne (w tym przebudowę kotłowni gazowej, docieplenie ścian). Obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, bowiem przewiduje się, że dwa lokale będą funkcjonalnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada także nadzór inwestorski, opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie, promocję projektu, a także doposażenie nowo powstałych lokali mieszkalnych w niezbędne sprzęty AGD oraz podstawowe wyposażenie (jak szafki, łóżka).
Wdrożenie działań projektowych przełoży się na zapewnienie godziwych warunków do życia, poprzez udostępnienie wysokiej jakości lokali socjalnych, co wpłynie na motywację do podjęcia działań w kierunku poprawy warunków życia przez mieszkańców o szczególnych potrzebach i gospodarstw o niskich dochodach. Tym samym realizacja projektu umożliwi zwiększenie usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Inwestycja jest projektem o charakterze rewitalizacyjnym – została ujęta w Programie Rewitalizacji, przyjętym Uchwałą Nr XXXV/225/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

www.mapadotacji.gov.pl[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content