Ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Informujemy, że ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Milicz

 

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

  • kocioł gazowy kondensacyjny,

  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

  • ogrzewanie elektryczne,

  • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo

  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

  • wymiana okien i drzwi,

  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także:

  • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

 

Urząd Miasta Milicz zbiera chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Milicz, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Milicz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Wstępny wniosek należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Milicz ul. Trzebnicka 2, lub wysłać skan wypełnionego druku mailem na adres: w.kwasniewska@milicz.pl

do dnia 12.08.2022 roku.

Wzór wniosku do pobrania w załączniku poniżej.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie/w_613,podstawowe-informacje

lub:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

oraz po numerem telefonu (71) 3804357

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

Poziom 1 – podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 2 – podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:

1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym

2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 3 – najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1260 w gospodarstwie jednoosobowym

Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Uwagi

1). Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Milicz.

2). Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Milicz.

3). W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

4). Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej

Wniosek: 

Wyrażenie chęci (wstępny wniosek)

Skip to content