Wymień stary piec na nowy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MILICZ.

 1. Beneficjentami końcowymi mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Milicz oraz posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym oraz wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.
 2. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje związane z wymianą/likwidacją lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na:
 3. a) nowoczesne źródło ciepła: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa   stałe   lub   biomasę   charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
 4. b) podłączenie budynków do lokalnej/miejskiej sieci ciepłowniczej;
 5. c) zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE): kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe (Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu Art. 2 pkt 19) Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20.02.2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z poźń. zm.).
 6. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia m. in.: zgodnie z wymogami prawa budowlanego, geologicznego, energetycznego, lokalnego itp.
 7. Warunkiem niezbędnym   do   objęcia   zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem: pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, pieców objętych ochroną konserwatorską, występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego (kominek nie służy do ogrzewania lokalu/budynku mieszkalnego). W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.
 8. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację zadania zgodnie niniejszymi zasadami, przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 9. Wnioskodawca może uzyskać dotację w formie refundacji poniesionych kosztów po zrealizowaniu inwestycji w wysokości do 50% poniesionych wydatków całego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł brutto.
 10. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na formularzu załączonym w ogłoszeniu.

UWAGA !!!

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Umowy dotacyjne podpisywane będą nie prędzej jak po uchwaleniu budżetu na rok 2020 czyli (ok 21 stycznia 2020 r.).
 3. Dotacją nie będą objęte przedsięwzięcia, które zostały wykonane przed podpisaniem umowy dotacyjnej.
 4. Dotacja nie jest udzielana w przypadku nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych oraz budynków w budowie.
 5. Dotacja na przedsięwzięcie realizowane na danej nieruchomości może być udzielona tylko jeden raz.
 6. Wszystkie urządzenia montowane w ramach dotacji muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać certyfikaty zgodności CE.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

 1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w biurze podawczym (pokoju nr 15, na parterze) Urzędu Miejskiego w Miliczu ulica Trzebnicka 2, 56-300 Milicz w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 18 października 2019 r. do godziny 15.30. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Milicz)
 2. Wniosek wraz z załącznikami należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim. Wnioski, które wpłyną do siedziby urzędu przed lub po wyznaczonym terminie składania wniosków nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania wniosków w formie kopi, faksu, maili.
 3. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością.
 4. Wnioski będą rozpatrywane według terminu wpływu prawidłowo sporządzonego wniosku o dofinansowanie inwestycji.

WYKAZ  DOKUMENTÓW,   których złożenie jest wymagane wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

 1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a jeżeli nie jest to własność lub współwłasność to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania,
 2. Warunki techniczne przyłączenia, do sieci gazowej (wg wniosku o dofinansowanie) oraz wszelkie dokumenty wymagane według prawa budowlanego
 3. Zgoda większości współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania i podpisanie umowy o udzielenie dotacji (przy czym zgoda większości oznacza 50% + 1 udziałów we współwłasności)
 4. Oświadczenie o likwidacji wszystkich istniejących źródeł ciepła.
 5. Oświadczenie dotyczące zamieszkania na terenie Gminy Milicz.

WYKAZ DOKUMENTÓW, które Wnioskodawca zobowiązuje się przedłożyć (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku) po wykonaniu zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej.

 1. W celu rozliczenia dotacji celowej wnioskodawca, z którym zostanie zawarta umowa na udzielenie dotacji zobowiązany będzie złożyć m. in.:

> wniosek o wypłatę dotacji,

> opłaconą fakturę VAT lub rachunek na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu na żądanie osoby upoważnionej przez Burmistrza),

> potwierdzenie dokonania płatności

> protokół demontażu pieca na paliwo stałe sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót, w tym karta przekazania odpadu,

> protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót,

> dokumenty techniczne, certyfikaty potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z podanymi we wniosku,

> minimum 2 zdjęcia z przed i po realizacji zadania, zdjęcia powinny być wykonane tak by można było zidentyfikować nieruchomość.

> oświadczenie beneficjenta końcowego, że nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT.

UWAGA !!! Dokumenty przedłożone do rozliczenia po wykonaniu zadania, które nie spełnią ww. wymagań nie zostaną przyjęte.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

1. wniosek o udzielenie dotacji

2. szczegółowe informacje dotycząc przetwarzania danych osobowych przez …

3. oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością

4. oświadczenie o likwidacji źródła ciepła

5. oświadczenie o zamieszkaniu

6. wniosek o wypłatę dotacji

7. oświadczenie o kwalifikowalności VAT

8. Uchwała nr XLII-274-2017

Skip to content