Informacja

Burmistrz Gminy Milicz stosownie do art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) przedkłada Radzie Miejskiej w Miliczu do uchwalenia projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz, Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz wraz z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu na podstawie art. 18 w/w ustawy oraz uzasadnieniem do uchwały.

Poniżej prezentujemy podlinkowane dokumenty:

pismo przewodnie

klauzula informacyjna

projekt uchwały

uzasadnienie

 

 

Skip to content