USUŃ AZBEST- nabór wniosków

  •  Informujemy, że podjęto działania w sprawie uruchomienia  naboru wniosków na dofinansowanie zadań  związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Gmina Milicz zamierza ubiegać się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie kosztów na realizację zadań obejmujących demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Mieszkańcy chcący uzyskać pomoc finansową powinni:

  • złożyć kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Miliczu (wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny na stronie www.bip.milicz.pl zakładka Ochrona środowiska – Dotacje środowiskowe oraz w pokoju nr 15 lub 61)
  • określić we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji;
  • zaplanować realizację zadania wiosną/latem 2021 rok.

DOKUMENTY do pobrania:

Oświadczenie-o-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscią
Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Załącznik nr 2 – oświadczenia

Zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu wykonane zostanie przez firmę wskazaną przez Gminę Milicz, wybraną w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent ostateczny na własny koszt dokona zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego (jeżeli dotyczy).

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, pokój nr 15  od 1 lutego do 26 lutego 2021 r.

Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu (71) 38 04 357 oraz w pokoju nr 61 Urzędu Miejskiego w Miliczu.

 

UWAGA!

Więcej szczegółów dotyczących montażu finansowego udzielimy po formalnym zatwierdzeniu regulaminu udzielania dotacji WFOŚiGW. Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania. Realizacja zadania usuwania azbestu w roku 2020 rozpocznie się wyłącznie po uruchomieniu dofinansowania oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie  pomocy finansowej Gminy Milicz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Skip to content