Nabór wniosków na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Jak co roku, Gmina Milicz przyjmuje wnioski na udzielenie  dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W roku 2021 na ten cel  przewidziano kwotę 50.000 zł.

Wnioski o dotację składa się Burmistrzowi Gminy Milicz do końca marca każdego roku. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Zasady przyznawania dotacji oraz zakres prac podlegających dofinansowaniu zawiera Uchwała NR XLI/214/2013 Rady Miejskiej  w Miliczu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2013 r., poz. 4212)

 Wykaz załączników wymaganych przy składaniu wniosku:

  1. Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków.
  2. Dokument potwierdzający tytuł do  zabytku, którego dotyczą prace lub roboty.
  3. Pozwolenie  właściwego organu ochrony zabytków  na prowadzenie prac lub robót.
  4. Projekt i pozwolenie na budowę ( jeżeli prace lub roboty wymagają pozwolenia)

Szczegóły, formularze wniosków i inne informacje dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Miliczu: http://bip.milicz.pl/m,707,zabytki.html

 

Skip to content