I n f o r m a c j a o możliwości zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

Burmistrz co roku przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi (tzw. sesja absolutoryjna). Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na 17 czerwca 2021 r. W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (w gminie powyżej 20 000 mieszkańców).
Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 16 czerwca 2021 r. (środa). Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Miejskiej (budynek urzędu, pokój 2) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 50 podpisów osób udzielających poparcia.
Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 16 czerwca 2021 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Z treścią raportu można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Miliczu, pod linkiem: http://bip.milicz.pl/a,29701,raport-o-stanie-gminy-milicz-w-2020-roku.html

Aby zgłosić swój udział w debacie, należy złożyć wniosek, który jest do pobrania w Biurze Rady lub poniżej.

DO POBRANIA: formularz- raport o stanie gminy- wersja WORD

formularz- raport o stanie gminy– wersja PDF

 

Skip to content