WYNIKI KONKURSÓW OFERT

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Milicz⇓

Poniżej zarządzenie Burmistrza Gminy Milicz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyników konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Milicz w zakresie:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
b) ochrona i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
c) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
d) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących,
będącymi podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu, w miejscu
zamieszkania – na terenie Gminy Milicz,
e) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku

Zarzadzenie_770_2021_ws._wyniku_konkursu_ofert

 

Skip to content