Cyfrowa Gmina “Granty PPGR” – podsumowanie weryfikacji wniosków

W związku z dużą ilością złożonych Oświadczeń w konkursie grantowym PGR, Centrum Projektów Polska Cyfrowa w listopadzie 2021 r., ogłosiła, iż w ramach dodatkowych uzupełnień niezbędne jest dokładniejsze zweryfikowanie złożonych Oświadczeń.

Pierwotnie termin uzupełnień wyznaczono na dzień 16.12.2021 r., jednak z uwagi na bardzo dużą liczbę złożonych oświadczeń oraz obszerny zakres weryfikacji, wiele uprawnionych gmin w Polsce wnioskowało o wydłużenie tego terminu, w tym również Gmina Milicz.
Ostatecznie, w dn. 13.01.2022 r. Gmina Milicz złożyła zaktualizowany wniosek.

W naszej gminie łącznie złożono 1083 wniosków, w tym 920 osób spełniło wszystkie poniższe warunki, a 163 wnioski zostały niezakwalifikowane.
Dane, które Grantobiorca zobowiązany był przedłożyć do zweryfikowania poprawności danych w Oświadczeniach to:
• potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej ucznia z osobą pracująca niegdyś w PPGR – 17 osób nie potwierdziło pokrewieństwa
• potwierdzenie faktu zatrudnienia tej osoby w PGR – 60 osób nie przedstawiło faktu pracy w PGR
• miejsce zamieszkania ucznia, czy dany uczeń, na którego było składane Oświadczenie zamieszkuje gminę, w której składa oświadczenie – 8 osób nie zamieszkuje gminy Milicz
• czy jest uczniem od „zerówki” szkolnej (przy szkole podstawowej) do ostatniej klasy szkoły średniej (tj.: liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa), 50 uczniów nie kwalifikuje się, są to uczniowie m.in.:
o oddziałów przedszkolnych
o klas „0” poniżej 6 roku życia
o szkół dla dorosłych
o studiów wyższych
• czy dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu środków, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy, w latach 2020 i 2021. Jeśli któryś z Rodziców otrzymał pozytywną decyzję z ARiMR o przyznaniu pomocy w ramach programu „Komputer dla rodzin rolnika – 2020 lub w ramach „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby te niekwalifikują się w ramach konkursu PGR – w gminie Milicz z ww. dotacji skorzystało 13 osób

Na etapie weryfikacji 14 osób zrezygnowało z chęci udziału w konkursie i tym samym nie złożyło brakujących dokumentów.

W chwili obecnej, Gmina Milicz oczekuje na dalsze informacje związane z konkursem grantowym PGR.

Skip to content