Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milicz na lata 2023-2030

Burmistrz Gminy Milicz, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milicz na lata 2023-2030.Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.Konsultacje prowadzone są od dnia 29 marca 2023 r. do dnia 27 kwietnia 2023 r. w postaci:1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.Formularz dostępny jest:– na stronie internetowej Gminy: www.milicz.pl;– na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.milicz.pl/Article/get/id,25425.html;– w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz.

Wypełnione formularze należy dostarczyć:– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: rewitalizacja@milicz.pl;– drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz;– lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Miliczu, w godzinach pracy Urzędu.

1) Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/RT9Ra3NkrFSpotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 4 kwietnia 2023 klikając w podany link: https://forms.office.com/e/5Za1hprANv . Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.Uwagi do projektu Programu można składać do 27 kwietnia 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Miliczu.Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.milicz.pl/Article/get/id,25425.html i stronie www.milicz.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz:

– zarządzenie Burmistrza Gminy Milicz w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milicz na lata 2023-2030,

– formularz zgłaszania uwag,

– projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milicz na lata 2023-2030 wraz z załącznikami.Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.milicz.pl/Article/get/id,25425.html;

na stronie internetowej www.milicz.pl;

na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz;

w mediach społecznościowych.Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Milicz, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: www.milicz.pl.

Skip to content