Wyniki rekrutacji do żłobka

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę osób zakwalifikowanych jako rezerwowe.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji oraz wniosku o dofinansowanie utworzono dwie odrębne listy z podziałem ze względu na status na rynku pracy: osoby aktywne zawodowo oraz osoby nieaktywne zawodowo (w tym bezrobotne oraz bierne zawodowo). Zgodnie z zapisami Regulaminu, w których dopuszczono możliwość, iż „grupa zrekrutowana w rekrutacji początkowej może być mniejsza niż 48 osób, co wynika z konieczności realizacji działań zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz określonych zasobów kadrowych pozostających w dyspozycji Realizatora”, z uwagi na dużą liczbę zgłoszonych dzieci będących poniżej 1 roku życia, zdecydowano o przyjęciu 36 dzieci. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób zakwalifikowanych, kolejno kwalifikują się osoby z listy rezerwowej.

Osoby zakwalifikowane będą w miesiącu sierpniu zaproszone na spotkanie informacyjne i podpisanie umów o udzieleniu wsparcia.

lista przyjętych 31.07.2019 r. 8.4 EFS

Skip to content