Działaj Lokalnie-nabór

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu ogłasza nabór uzupełniający wniosków w konkursie Programu „Działaj Lokalnie” 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Wnioski o dofinansowanie projektów, których końcowym rezultatem jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego – w tym roku dotyczących wyłącznie zapobiegania epidemii i/lub przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii covid-19, mogą składać organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców niezrzeszone w żadnej organizacji.
Negatywne skutki epidemii to: zamknięte szkoły, świetlice, domy kultury, boiska, obiekty rekreacyjne, a w konsekwencji brak dostępu lub utrudniony dostęp do edukacji, sportu, kultury, aktywności społecznej praktycznie dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych. Dodatkowo, pogłębia się izolacja osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych czy seniorów. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii obejmuje więc bardzo szeroki zakres działań: z jednej strony może to być przeniesienie edukacji, działalności kulturalnej czy aktywności różnych grup wsparcia, np. klubów AA i poradnictwa psychologicznego do Internetu. Z drugiej strony to także uruchomienie na nowo zamkniętej na czas epidemii świetlicy wiejskiej, reaktywacja działań samopomocowych, zorganizowanie powrotu realnych spotkań klubów i organizacji. Część działań będzie możliwa po zdjęciu formalnych ograniczeń i swobód poruszania się związanych z epidemią. Kolejnymi negatywnymi skutkami epidemii, które już się pojawiają, może być wzrost bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego. Może pojawić się więc potrzeba wsparcia inicjatyw obywatelskich prowadzonych w tych obszarach. Takimi inicjatywami mogą być: akcje dożywiania ubogich, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami.
Tym razem wnioski do naboru można składać cyklicznie – etapowo, a po każdym etapie komisja dokona oceny złożonych wniosków. Po czym zostanie przekazana informacja o wysokości puli środków pozostałych do następnego etapu naboru. Przewidziano 3 etapy składania wniosków. Ale może się tak zdarzyć, że do kolejnego etapu nie pozostaną już środki finansowe ze względu na wykorzystanie ich wcześniej. Wówczas kolejne etapy naboru nie odbędą się. Pierwszy etap kończy się już w dniu 06.06.2020 r.
Po rozstrzygnięciu pierwszego naboru w maju 2020 r. – w którym granty przyznano siedmiu wnioskodawcom, pozostała jeszcze do przyznania kwota 23.239 zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 6 000 zł. W tegorocznej edycji nie jest wymagany wkład własny w postaci finansowej a jedynie wyliczony wkład własny usługowy, rzeczowy lub pracy wolontariuszy.
Dla zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu zaplanowano spotkanie informacyjno-szkoleniowe w dniu 28.05.2020 r. –( czwartek )godz. 16.30 -18.30 w Centrum Aktywności Lokalnej, Milicz, pl. ks. E. Waresiaka 7
(sala konferencyjna) parter.
Chętnych serdecznie zapraszamy z obowiązującymi środkami higieny osobistej. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie pod nr 603 19 77 19.

Ze szczegółami ogłoszenia naboru można zapoznać się klikając link: http://www.dzialaj.barycz.pl/ads/view/273

Skip to content