Informacja o przedłożeniu Radzie Miejskiej projektu mpzp dla obszaru Olsza

 

Burmistrz Gminy Milicz stosownie do art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) przedkłada Radzie Miejskiej w Miliczu do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Olsza w gminie Milicz wraz z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu na podstawie art. 18 w/w ustawy oraz uzasadnieniem do uchwały.
Dodatkowo dołączono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu, sporządzoną w trakcie opracowania planu.

mpzp Olsza pismo przewodnie do Rady Miejskiej


W załączeniu:
1. Projekt ww. planu – uchwała wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

MPZP OLSZA – projekt uchwały

MPZP OLSZA – uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPZP OLSZA – załącznik nr 2

MPZP OLSZA – załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Skip to content