OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY MILICZ o możliwości składania wniosków w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

Burmistrz Gminy Milicz zaprasza do składania wniosków w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz  mającej na celu wyznaczenie potencjalnych terenów, na których będą mogły powstać instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW.

Celem złożenia wniosku jest wytypowanie przez Burmistrza Gminy Milicz terenów, dla których zasadne będzie przystąpienie do sporządzenia zmiany studium w zakresie rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Milicz, na adres: Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek, w terminie do 28 lutego 2021 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: info@milicz.pl) lub elektronicznej skrzynki podawczej (adres esp(epuap): /5luw8l69oq/skrytka).

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, pod nr telefonu
71/38-04-385, w godzinach pracy urzędu.

Skip to content