Dowozy uczniów z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2021/2022

W nowym roku szkolnym 2021/2022 gmina Milicz zapewni  dzieciom z niepełnosprawnością bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego.

Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani bezpłatnym dowozem dziecka niepełnosprawnego powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Miliczu, pok. 66, w terminie do 15 lipca br. następujące dokumenty:

  • wniosek o dowóz dziecka,
  • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
  • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
  • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2022 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Wnioski można pobrać:

– Urząd Miejski pok. 67

– w SOSW

– MSPDiON

– na stronie milicz.pl w zakładce Obszary działania/Oświata/Dowóz dzieci do szkół/Wniosek o dowóz ucznia niepełnosprawnego

http://milicz.pl/dowoz-dzieci-do-szkol/

 

Skip to content