Program „Azbest” w Gminie Milicz

Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Gmina Milicz zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Programu “Azbest”, program jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Planowane przedsięwzięcia realizowane zgodnie z tym dofinansowaniem obejmują demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Mieszkańców, którzy chcący uzyskać pomoc finansową prosimy o:

 – złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Miliczu (wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny na stronie www.bip.milicz.pl zakładka Ochrona środowiska – Dotacje środowiskowe oraz w pokoju nr 15 lub 61)

 – określenie we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji;

 – zaplanowanie realizacji zadania wiosnę/lato 2024 rok.

DOKUMENTY do pobrania :

– Wniosek o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

– Załącznik nr 1 Oświadczenie do wniosku

– Załącznik nr 2 Oświadczenie o otrzymaniu bądź nie otrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

– Załącznik nr 3 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu wykonane zostanie przez firmę wskazaną przez Gminę Milicz, wybraną w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent ostateczny na własny koszt dokona zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego (jeżeli dotyczy).

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, pokój nr 15 od 18 marca do 12 kwietnia 2024 r.
Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu 71/38-04-357 oraz w pokoju nr 61 Urzędu Miejskiego w Miliczu.

UWAGA!
Więcej szczegółów dotyczących montażu finansowego udzielimy po formalnym zatwierdzeniu regulaminu udzielania dotacji WFOŚiGW. Wysokość dofinansowania może wynieść od 70% kosztów zadania. Realizacja zadania usuwania azbestu w roku 2023 rozpocznie się wyłącznie po uruchomieniu dofinansowania oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej Gminy Milicz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.”

Skip to content