Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Milicz

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Milicz
o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Milicz

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Miliczu uchwały nr C/488/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Milicz.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu ogólnego.

Wzór wniosku:

Zgodnie z art. 8g ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, adres e-mail: info@milicz.pl, w terminie do dnia 8 sierpnia 2024 r. na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz dostępny jest
1) w postaci papierowej w Urzędzie Miejskim w Miliczu,
2)w formie elektronicznej w BIP Urzędu Miejskiego w Miliczu lub pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego.

Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oraz adres poczty elektronicznej o ile taki posiada. Ponadto składający wniosek powinien wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Burmistrz Gminy Milicz, na ‍podstawie art. 39 ust. 1, art. 30 i ‍art. 46 ust. 1 pkt 1 i ‍art. 54 ust. 2 i ‍3 ustawy z ‍dnia 3 października 2008 r. o ‍udostępnianiu informacji o ‍środowisku i ‍jego ochronie, udziale społeczeństwa w ‍ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na ‍środowisko (t. j. Dz. U. z ‍2023 r. poz. 1094 ze ‍zm.), zawiadamia o ‍podjęciu przez ‍Radę Miejską w Miliczu uchwały nr C/488/2023 z ‍dnia 30 listopada 2023 r. w ‍sprawie przystąpienia do ‍sporządzenia planu ogólnego gminy Milicz.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące oceny oddziaływania na ‍środowisko.

Zgodnie z ‍art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z ‍dnia 3 października 2008 r. o ‍udostępnianiu informacji o ‍środowisku i ‍jego ochronie, udziale społeczeństwa w ‍ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na ‍środowisko zawiadamiam, że ‍każdy może złożyć wnioski do ‍projektu planu ogólnego w ‍zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do ‍rozpatrzenia wniosków złożonych do ‍projektu planu ogólnego jest Burmistrz Gminy Milicz.

Zgodnie z ‍art. 54 ust. 3 ustawy z ‍dnia 3 października 2008 r. o ‍udostępnianiu informacji o ‍środowisku i ‍jego ochronie, udziale społeczeństwa w ‍ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na ‍środowisko w ‍związku z ‍art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z ‍dnia 27 marca 2003 r. o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w ‍formie pisemnej na ‍adres Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz ‍podaniem imienia i ‍nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oraz adresu poczty elektronicznej o ‍ile taki posiada. Ponadto składający wniosek powinien wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz podać dodatkowe dane do ‍kontaktu takie jak adres do ‍korespondencji lub numer telefonu.

w nieprzekraczalnym terminie do ‍dnia 8 sierpnia 2024 r.

Wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej;
 2. ustnie do ‍protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ponadto wykonując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Milicz, z ‍siedzibą przy ul. Trzebnickiej 2, 56-300 Milicz, adres e-mail: info@milicz.pl
 2. W przypadku wątpliwości, dotyczących sposobu i ‍zakresu przetwarzania danych osobowych a ‍także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z ‍Inspektorem Ochrony Danych w ‍Urzędzie Miejskim w Miliczu – adres e-mail: iod@milicz.pl., lub pisemnie na ‍adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na ‍podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z ‍dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z ‍2024 r., poz. 572), w ‍związku z ‍art. 8a, 8b, 11a, 17a ustawy z ‍dnia 27 marca 2003 r. o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z ‍2023 r. poz. 977 ze ‍zm.), w ‍celu związanym z ‍postępowaniem dotyczącym sporządzania aktu planowania przestrzennego.
 4. Źródłem danych osobowych jest gminna ewidencja gruntów, pismo zawierające wnioski i ‍uwagi złożone przez Wnioskodawcę.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne i ‍urzędy państwowe lub inne podmioty uprawnione do ‍uzyskania danych osobowych na ‍podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator Danych Osobowych nie ‍przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do ‍państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. W związku z ‍przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące ‍uprawnienia:

– na ‍podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ‍danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

– na ‍podstawie art. 16 RODO prawo do ‍sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

– na ‍podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ‍administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z ‍zastrzeżeniem przypadków, o ‍których mowa w ‍art. 18 ust. 2 RODO.

 • Nie przysługuje Pani/Panu:

– w ‍związku z ‍art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do ‍usunięcia danych osobowych;

– prawo do ‍przenoszenia danych osobowych, o ‍którym mowa w ‍art. 20 RODO;

– na ‍podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do ‍realizacji celów przetwarzania wskazanych w ‍pkt 3, lecz nie ‍krócej niż ‍okres wskazany w ‍przepisach o ‍archiwizacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie ‍będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w ‍tym ‍profilowaniu.
 • W przypadku uznania, iż ‍przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do ‍wniesienia skargi do ‍Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zgodnie z ‍art. 8a ust. 1 ustawy z ‍dnia 27 marca 2003 r. o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu, Burmistrz Gminy Milicz informuje również o ‍ograniczeniu prawa dostępu do ‍informacji o ‍źródle danych osobowych uzyskanych w ‍toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W ‍związku z ‍przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w ‍toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o ‍których mowa w ‍ustawie o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o ‍którym mowa w ‍art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie ‍wpływa na ‍ochronę praw i ‍wolności osoby, od ‍której dane te ‍pozyskano.
Skip to content