Kolejny etap prac nad Strategią Gminy Milicz 2021-2027- konsultacje

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Milicz na lata 2021-2027


Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwały nr XI/41/2011 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Milicz, Burmistrz Gminy Milicz
zaprasza
sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Milicz oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Milicz na lata 2021-2027.


Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 20 sierpnia 2021 r. do 23 września 2021 r.
Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze można dostarczać:
a) drogą elektroniczną na adres: strategia@milicz.pl (skan podpisanego formularza oraz w miarę możliwości edytowalną wersję formularza),
b) osobiście, na biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Miliczu,
c) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Miliczu (decyduje data wpływu).

Ponadto konsultacje odbędą się w formie spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się dn. 20 września 2021 r. o godz. 17.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Miliczu.

projekt_SRG_Milicz_16.08.2021-PROJEKT STRATEGII GMINY MILICZ

formularz_uwag_konsultacje_społeczne (002)

Skip to content