Informacja o przedłozeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Gminy Milicz stosownie do art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) przedkłada Radzie Miejskiej w Miliczu do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Miłochowice, Milicz i Wałkowa w gminie Milicz wraz z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu na podstawie art. 18 w/w ustawy oraz uzasadnieniem do uchwały.

mpzp Miłochowice pismo przewodnie do Rady Miejskiej- OTWÓRZ

MIŁOCHOWICE_uchwala

lista nieuwzględnionych uwag_mpzp

KLAUZULA INFORMACYJNA

PROGNOZA ekonom_MIŁOCH_04_dr MHeldak

 

 

Skip to content