Debata nad raportem o stanie Gminy Milicz za rok 2021

I n f o r m a c j a
o możliwości zgłaszania się mieszkańców do udziału
w debacie nad raportem o stanie gminy za 2021 rok

Burmistrz Gminy Milicz co roku przedstawia Radzie Miejskiej w Miliczu raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady
Miejskiej w Miliczu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Milicz (tzw. sesja absolutoryjna). Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na 9 czerwca 2022 r. W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miliczu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (w gminie powyżej 20 000 mieszkańców).

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 8 czerwca 2022 r. (środa). Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Miejskiej w Miliczu (budynek urzędu, pokój 2) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Miliczu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 50 podpisów osób udzielających poparcia.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 8 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

I n f o r m a c j a dot. debaty nad raportem o stanie Gminy Milicz za 2021

Skip to content