UWAGA!Uzupełnienie danych dot. GRANTÓW PPGR

„Granty PPGR” obejmujące dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do nauki dla uczniów gminy, wprowadziło ZMIANY W ZASADACH konkursu, już po złożeniu wniosków o dofinansowanie.
Wymogiem obligatoryjnym (obowiązkowym) stało się potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą pracująca niegdyś w PPGR, a także potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR.

PROSIMY O DOSTARCZENIE:


1. dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków), z której wynika pokrewieństwo w linii prostej.

Takimi dokumentami mogą być:
-akt urodzenia
 
– akt małżeństwa
 
– akt zgony
 
– stare dowody osobiste
 
– oraz inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo
 
Niezłożenie bądź złożenie niekompletnej dokumentacji (zgodnie z wykazem dokumentów wymienionych powyżej), z której nie będzie widnieć stopień pokrewieństwa w linii prostej, spowoduje jego odrzucenie.

 

2. dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia w dawnym PGR.

Dotyczy to osób, które jeszcze nie złożyły tej dokumentacji. Lista pracowników zatrudnionych w dawnych PGR, została już przesłana do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia w danym gospodarstwie rolnym. Jeśli okaże się, że instytucja ta nie potwierdzi zatrudnienia tej osoby, a do oświadczenia nie została załączona dokumentacja potwierdzająca fakt zatrudnienia w dawnym PGR, oświadczenie zostanie odrzucone.

Takimi dokumentami mogą być:

– świadectwo pracy

– umowa o pracę

– zaświadczenie z KOWR

– zaświadczenie z ZUS

  • oraz inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR

Dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

Termin oraz miejsce składania dokumentów: do 10 grudnia 2021 r., w kopercie do urny znajdującej się przed pok.nr 15  w Urzędzie Miejskim w Miliczu. 

Prosimy o podpisanie, których uczniów dotyczy dokumentacja!

W przypadku pytań, proszę o kontakt pod nr tel. 71 38 04 308.

Szczegółowa informacja poniżej ↓

UWAGA!Granty PPGR_zmiany

Skip to content