Nieczystości ciekłe

Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Informacje o możliwości podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy”  Sp. z o. o.,  ul. Rynek 21, 56-300 Milicz tel.  71 38 40 987 http://www.pgkdolinabaryczy.pl/

Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych

Obowiązkiem właściciela nieruchomości w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i braku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków jest gromadzenie ścieków w zbiorniku bezodpływowym art. 5 ust. 1 pkt 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.).

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/153/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 31 marca 2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milicz (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2016 poz. 1821 ze zm.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dostosowania częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego do potrzeb wynikających ze zużycia wody i pojemności zbiornika, tak aby nie dopuścić do przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące (§11 ust. 1 pkt 3 regulaminu).

Organem uprawnionym do kontroli wykonywania ww. obowiązku jest wójt, burmistrz, prezydent miasta art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Milicz prowadzi takie kontrole na podstawie zgłoszeń mieszkańców jak i z urzędu.

Przy opróżnianiu zbiorników bezodpływowych należy korzystać z usług przedsiębiorcy, który posiada aktualne zezwolenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta na wykonywanie usługi w danej gminie – załącznik nr 3 wykaz przedsiębiorców uprawnionych.

Prosimy również o zgłaszanie przez mieszkańców posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ewidencji zbiorników bezodpływowych poprzez wypełnienie załącznika nr 1 zgłoszenie do ewidencji.

Informacje Urząd Miejski w Miliczu ul. Trzebnicka 2, 56-300  Milicz tel. 713804386

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wszelkie pozwolenia związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków wydaje starosta. Po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 20110 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 880 ze zm.) należy zgłosić eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3/d wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Zgłoszenie eksploatacji można dokonać na druku załącznik nr 2 zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 152 ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Informacje Urząd Miejski w Miliczu ul. Trzebnicka 2, 56-300  Milicz tel. 713804386

Dokumenty do pobrania :

Załacznik nr 1 zgłoszenie do ewidencji

Załącznik nr 2

zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Skip to content