Uzupełniająca rekrutacja do żłobka Stumilowy Las w Miliczu


Informujemy, iż odbywa się uzupełniająca rekrutacja do projektu  pt. „Publiczny żłobek w Miliczu” realizowanego przez Gminę Milicz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ten zakłada aktywizację zawodową osób zamieszkujących na terenie gminy Milicz, które opiekują się dziećmi do lat 3 i chcą powrócić na rynek pracy. Jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Rekrutacja rozpoczęła się w dniu 01.02.2021 i potrwa do dnia 31.03.2021 do godziny zamknięcia urzędu (godziny pracy Urzędu mogą ulegać zmianie w związku z pandemią Covid-19 wówczas należy śledzić czas pracy urzędu! )

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

1) Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia,

2) Osoba zamieszkuje na terenie gminy Milicz,

3) Osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osoba niezatrudniona (bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym przybywająca na urlopie wychowawczym) – w momencie składania formularza rekrutacyjnego oraz podpisywania umowy udziału w projekcie (kwiecień/maj 2021)

4) Osoba wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją projektu

UWAGA! W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ A TAKŻE REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROSZĘ NIE POBIERAĆ DOKUMENTACJI Z POPRZEDNICH NABORÓW!

 Gmina Milicz na mocy regulaminu rekrutacji, aby osiągnąć wskaźniki ilościowe projektu, zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników ze względu na status na rynku pracy (limity ustalone zostały w Regulaminie).

Z uwagi na to, że żłobek posiada ograniczoną liczbę wolnych miejsc w danych grupach wiekowych, do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów według limitu dostępnych miejsc w danej grupie wiekowej na dzień sporządzenia protokołu Komisji Oceny formularzy!

Dla każdej grupy wiekowej zostanie sporządzona odrębna lista osób zakwalifikowanych do projektu.

W związku z tym, iż planowany termin zakończenia projektu to 30.09.2021 r., informujemy, iż zmienić się mogą warunki dotyczące płatności za wyżywienie lub opiekę od 01.10.2021 r.

Więcej na stronie: http://zlobek.milicz.pl/index.php/2021/02/01/ogloszenie-w-sprawie-rekrutacji-uzupelniajacej-do-projektu-pn-publiczny-zlobek-w-miliczu-2/

 

Skip to content