Jednorazowe świadczenie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

→ 300 zł na osobę
Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność,
odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Komu przysługuje pomoc?

→Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego
2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2
ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
został wpisany do rejestru PESEL.

→Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?

Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Trzebnicka 2a ( siedziba OPS)

→Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo
osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem

1.  ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ_UA

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE.DOC_UA

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE.PDF_UA

2. ФОРМУЛЯР КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ НА НАДАННЯ ДОПОМОГИ _UA

FORMULARZ KWALIFIKUJĄCY DO PRZYZNANIA POMOCY.DOC_UA

FORMULARZ KWALIFIKUJACY DO PRZYZNANIA POMOCY.PDF_UA

 

 

Skip to content