Nabór wniosków- termomodernizacja budynków

Urząd Miejski w Miliczu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ogłasza nabór wniosków na dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z termoizolacją na terenie Gminy Milicz.

 

Termin naboru wniosków

15 lutego – 15 marca

Podmioty uprawnione

Osoby Fizyczne będące właścicielami lokali mieszkalnych, Wspólnoty Mieszkaniowe

Kryteria rozpatrywania

Kolejność zgłoszeń oraz punktacja  – jak niżej

Finansowane przedsięwzięcia

•       Docieplenie ścian zewnętrznych i elewacja – 4 pkt

•       Docieplenie dachu, stropodachu i pokrycie dachowe – 3 pkt

•       Wymiana okien i drzwi zewnętrznych – 2 pkt

•       Docieplenie ścian fundamentowych i podłogi na gruncie , stropu z nieogrzewaną piwnicą – 1 pkt

* dodatkowy 1 pkt jeśli lokal(e) mieszczą się w obszarze rewitalizacji miasta

Wysokość dofinansowania

70 % kosztów kwalifikowanych:

•       domki jednorodzinne – do 4000 zł

•       wspólnoty małe (0-7 lokali) – do 10000 zł

•       wspólnoty  średnie (7-12 lokali) – do 15000 zł

•       wspólnoty duże (ponad 12 lokali) – do 20000 zł

Łączna pula do rozdysponowania

120000 zł

Źródło finansowania

Budżet Gminy Milicz

Wymagane dokumenty

•       Wniosek o Udzielenie Dotacji

•       Oświadczenie o posiadanym Prawie do dysponowania nieruchomością (kopia aktu notarialnego lub odpis z księgi wieczystej)

•       potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia złożonego w Starostwie Powiatowym w Miliczu prawomocnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli są wymagane) dla inwestycji

•       potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy, której charakter de minimis został potwierdzony zaświadczeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej

 

 

Wniosek o Udzielenie dotacji do pobrania – link – BIP zakładka Ochrona Środowiska , a także do odbioru w wersji papierowej z pokoju nr 15 i tutaj: Wniosek o termomodernizację 2021

 

Informacje o naborze: w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędzie Miejskim, pokój nr 61

tel: 71/38-04-357

 

Uzupełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w terminie 15 lutego do 15 marca w Urzędzie Miejskim w Miliczu, pokój numer 15

Skip to content