Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do projektu pn. “Publiczny żłobek w Miliczu”

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do projektu pt. „Publiczny żłobek w Miliczu” realizowanego przez Gminę Milicz

Informujemy, iż rekrutacja do projektu zakładającego aktywizację zawodową osób zamieszkujących na terenie gminy Milicz, które opiekują się dziećmi do lat 3 i chcą powrócić na rynek pracy, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, rozpocznie się w dniu 17.06.2019 i potrwa do dnia 28.06.2019 do godz. 15.30. Szczegóły poniżej

W ramach projektu planuje się utworzyć 48 miejsc w żłobku dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Uczestnikami projektu będą rodzice /opiekunowie prawni dzieci korzystających z tych miejsc.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

1) Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia  do 3 roku życia,

2) Osoba zamieszkuje na terenie gminy Milicz,

3) Osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osoba niezatrudniona (bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym przybywająca na urlopie wychowawczym) – w momencie składania formularza rekrutacyjnego oraz podpisywania umowy udziału w projekcie (lipiec/sierpień 2019),

4) Osoba wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją projektu

Dodatkowe kryteria (nieobowiązkowe, mające wpływ na wyniki rekrutacji):

L.p. Kryteria Wartość Punktowa Wymagane dokumenty
1. Posiadanie orzeczenia dziecka o niepełnosprawności 3 Orzeczenie dziecka o niepełnosprawności (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem i oryginał do wglądu)
2. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/opiekuna prawnego o niepełnosprawności. 3 Orzeczenie rodzica/opiekuna prawnego o niepełnosprawności(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem i oryginał do wglądu)
3. Liczba dzieci w jednym gospodarstwie domowym.

1 dziecko – 0 pkt., 2

dzieci – 1 pkt., 3 i więcej dzieci – 2 pkt

Dziecko to osoba w gospodarstwie domowym

1-2 Oświadczenie rodziców/opiekunów.
4. Samotne wychowywanie dziecka 2 Oświadczenie rodziców/opiekunów potwierdzone dokumentem do wglądu (np. prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub inne)
5. Zamieszkiwanie na obszarze wiejskim

 

(Do terenów wiejskich na terenie gminy Milicz zaliczamy wszystkie miejscowości poza miastem Milicz)

2 Dokument potwierdzający zamieszkanie(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem i oryginał do wglądu)
6. Przebywanie poza rynkiem pracy mniej niż 3 miesiące 1 Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym / zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej
7. Przebywanie poza rynkiem pracy przez okres 3-12 miesięcy 3 Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym / zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej

Okres liczony do momentu złożenia formularza rekrutacyjnego

8. Przebywanie poza rynkiem pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy 6 Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie wychowawczym / zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej

 

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Z miejsc żłobkowych finansowanych w ramach projektu może skorzystać tylko dziecko rodzica/opiekuna prawnego, który deklaruje chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka/dzieci do lat 3.

Gmina Milicz na mocy regulaminu rekrutacji, aby osiągnąć wskaźniki ilościowe projektu, zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników ze względu na płeć i status na rynku pracy (limity ustalone zostały w Regulaminie). Zastrzega się również możliwość przyjęcia mniejszej liczby dzieci w wyniku I naboru, w zależności od struktury wiekowej dzieci lub innych istotnych okoliczności.

Dokumenty rekrutacyjne – podpisany formularz rekrutacyjny wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „REKRUTACJA ŻŁOBEK” w dniach 17.06.2019  – 28.06.2019 do godz. 15.30 w jednej z następujących form:

 1. 1. Bezpośrednio / pocztą / kurierem na adres:

Urząd Miejski w Miliczu ul. Trzebnicka 2 w Miliczu

pok. nr 15: Punkt obsługi mieszkańca

w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30, środa 7:30-18:00

 1. 2. mailem:

przesłane na adres zlobek@milicz.pl do dn. 28.06.2019 r. do godz. 15:30

Dokumenty muszą być poprawnie wypełnione, podpisane, zeskanowane i spakowane w jednym pliku, w tytule maila:  Rekrutacja żłobek

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 1. 1. Wypełniony Formularz rekrutacyjny do projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
 2. 2. Podpisane i uzupełnione Oświadczenie Kandydata, dotyczące spełniania kryteriów formalnych  w projekcie (Załącznik nr 2 do Regulaminu);
 3. 3. Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (należy wydrukować Regulamin, zapoznać się z nim i podpisany załączyć do dokumentacji);
 4. 4. Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie wychowawczym/ macierzyńskim/rodzicielskim z określeniem daty trwania urlopu lub Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna.
 5. oraz:
 6. 5. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka / rodzica / opiekuna prawnego – jeśli dotyczy,
 7. 6. prawomocny wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację, akt zgonu rodzica,
 8. 7. dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania,
 9. 8. inne załączniki niewymienione, pozwalające wskazać spełnianie kryterium.

Informujemy, że przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie kompletne, prawidłowo uzupełnione  i podpisane dokumenty rekrutacyjne. W procesie rekrutacji nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Komisja rekrutacyjna przydziela dodatkowe punkty zgodnie ze złożonymi dokumentami przez osoby spełniające kryteria formalne projektu.

Informujemy, iż na tym etapie nie prowadzimy rekrutacji dla osób spoza projektu, które nie spełniają kryteriów formalnych.

Wyniki naboru zostaną podane w ciągu 30 dni od dat zamknięcia rekrutacji na stronie www.milicz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Milicz.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć:

 1. 1. Bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Miliczu w punkcie obsługi mieszkańca w godz. 10.00 – 15.00 w dniach 17.06.2019 – 28.06.2019
 2. 2. Telefonicznie pod numerem 797 993 972 w godz. 10.00 – 15.00 w dniach 17.06.2019 – 28.06.2019
 3. 3. Mailowo na adres: zlobek@milicz.pl
 4. 4. Podczas spotkania informacyjnego w dn. 24.06.2019 r. o godz. 17.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu
 5. 5. Podczas dyżurów popołudniowych w dn. 19.06.2019 r. oraz 26.06.2019 r. w godz. 15.30 – 18.00 w pok. 15 Urzędu Miejskiego w Miliczu.

Zarządzenie Regulamin Rekrutacji: zarządzenie i załączniki

Regulamin Rekrutacji: Żłobek regulamin rekrutacji PDF

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny: Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik 2 Oświadczenia: Załącznik nr 2 Oświadczenia

Skip to content